Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.2013.829) Wydział Turystyki w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje:

Zgodnie z art. 10 powyżej ustawy:

W  zakresie dostępu do zawodu przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek (nie dotyczy przewodników turystycznych górskich) jedynymi wymogami są:
  • ukończenie 18 lat;
  • posiadanie wykształcenia średniego;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem  zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
W zakresie dostępu do zawodu przewodnika turystycznego górskiego nowe wymagania obejmują:
  • ukończenie 18 lat;
  • posiadanie wykształcenia średniego;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
  • odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla określonego obszaru górskiego oraz zdanie egzaminu na przewodnika górskiego;
  • uzyskanie uprawnień nadanych przez marszałka województwa właściwego dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień.
Zgodnie z art.28. ust. 1. pkt 5, osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
  • uzyskały uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego lub terenowego lub pilota wycieczek na podstawie ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, mogą dokumentować posiadane kwalifikacje legitymacjami potwierdzającymi nadanie tych uprawnień, a w przypadku utraty tych legitymacji mogą otrzymać od marszałka województwa, który nadał im te uprawnienia, duplikaty tych legitymacji.
Art. 28 ust. 3 stanowi, iż osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą posługiwać się wydanymi im identyfikatorami przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, nie dłużej jednak niż do dnia upływu ich ważności.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 40. ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów: „Postępowania w sprawie nadania, odmowy nadania, zawieszenia, przywrócenia lub cofnięcia uprawnień przewodnikom miejskim, terenowym lub pilotom wycieczek wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 roku umarza się."

Obsługa administracyjna
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac teatralny 2, 87-100 Toruń
pokój 335
tel. 056 62 18 464
podinspektor Anna Domagalska

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń