Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Spis treści

Wyciąg z informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
1. Wykaz podmiotów gospodarujących nieruchomościami
 
2. Mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.1. Zbiorcze zestawienie nieruchomości (stan z 31.12.2012 i  31.12.2013 r.)
 
2.2. Szczegółowa informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31.12.2013 r.
2.2.1. Prawo własności Województwa Kujawsko-Pomorskiego;  
2.2.2. Prawo użytkowania wieczystego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;    
2.2.3. Prawo własności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;    
2.2.4. Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;    
2.2.5. Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat);    
2.2.6. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;   
2.2.7. Drogi wojewódzkie    
2.2.8. Majątek ruchomy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   
3. Ograniczone prawa rzeczowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.1. Służebność
3.1.1. Służebności ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;   
3.1.2. Służebności przysługujące Województwu Kujawsko-Pomorskiemu ustanowione na obcych nieruchomościach.     
3.2. Hipoteka
 
4. Wierzytelności
 
5. Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.1. Zbycie nieruchomości
 
5.2. Nabycie nieruchomości
 
5.3. Dochody z mienia
5.3.1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości;    
5.3.2. Dochody z użytkowania wieczystego gruntów;   
5.3.3. Dochody z umów najmu i dzierżawy;  
5.3.4. Dochody z trwałego zarządu;  
5.3.5. Pozostałe dochody.  
6. Prawa majątkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach