Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014, I termin
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął na posiedzeniu Sejmiku Województwa w dniu 23 czerwca 2014 r.  zmianę uchwały nr XLVII/753/14 w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W przypadku dotacji z udziałem dofinansowania z RPO (w załączniku z dotacjami pozycje od 21 do 117) koszty poniesione przez Partnera są kwalifikowalne od dnia 1 maja 2014 r. w przypadku prac konserwatorskich i restauratorskich, a w przypadku prac budowlanych od dnia 1 maja 2014 r. i uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014.” do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.