Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku. Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 11 kwietnia 2014 r.