Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2014
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o naborze w II terminie wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVI/437/12 z dnia 24 września 2012 roku – poniżej tekst ujednolicony.

Wszystkie dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku oraz wytyczne dotyczące trybu składania są określone w „Zasadach udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. oraz w „Regulaminie oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”
 
Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu (wzór formularza ), załączniki ponumerowane i na stałe złączone z wnioskiem.

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosku i załączników przypominamy o szczegółowym zapoznaniu się z zasadami i regulaminem. Pamiętać należy, że wnioski aby zostały uznane za formalne muszą być w pełni zgodne z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Brak jakiegokolwiek załącznika lub złożenie niepełnych załączników wymienionych w zasadach lub rozbieżności pomiędzy wnioskiem a załączoną dokumentacją powodują odrzucenie wniosku z powodów formalnych, za co w całość odpowiedzialność ponosi składający.

Wnioski należy składać osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Punkt Informacyjny
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

lub nadsyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 kwietnia 2014 r.
Uwaga:
o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu tel. +48 604 086 634.