Informacja
INFORMACJA DLA PARTNERÓW PROJEKTU „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013” - NUMER UCHWAŁY O DOFINANSOWANIU ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA.
 
W dniu 28 lutego 2014 r. podjęto uchwałę nr 7/258/14 o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013”.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie w Opisie do faktury oraz Wniosku o płatność następującego numeru  7/258/14 z 28.02.2014 r.

Poniżej znajduje się wykaz osób sprawdzających Wnioski o płatność i rozliczających dotacje. Przed kontaktem należy ustalić, która z osób jest opiekunem danego Beneficjenta. O kontakt telefoniczny prosimy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00. Możliwy jest także kontakt drogą elektroniczną o dowolnej porze.

OSOBA SPRAWDZAJĄCA I ROZLICZAJĄCA: Marcin Graczyk
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , 56 646-20-22 wew. *2549, 795-572-063
NUMER Z UCHWAŁY:  od 9 do 28
NUMER UMOWY PARTNERSKIEJ: od KD-II.433.UE.426.2013 do KD-II.433.UE.445.2013

OSOBA SPRAWDZAJĄCA I ROZLICZAJĄCA: Małgorzata Borgula
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , 56 646-20-22 wew. *2549, 795-572-063
NUMER Z UCHWAŁY:  od 29 do 48
NUMER UMOWY PARTNERSKIEJ: od KD-II.433.UE.446.2013 do KD-II.433.UE.465.2013

OSOBA SPRAWDZAJĄCA I ROZLICZAJĄCA: Krzysztof Jeliński
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , 56 646-20-22 wew. *2549, 795-572-063
NUMER Z UCHWAŁY:  od 49 do 54
NUMER UMOWY PARTNERSKIEJ: od KD-II.433.UE.466.2013 do KD-II.433.UE.471.2013


Poniżej znajdują się przygotowane dokumenty do pobrania, które należy wypełnić prawidłowo i wraz z niezbędnymi załącznikami złożyć wraz z pismem przewodnim w kancelarii podawczej znajdującej się w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na Placu Teatralnym 2 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń


Dokumentacja składana wraz z Wnioskiem o płatność powinna zawierać:
1.    Wniosek o płatność. (formularz do pobrania - 1 plik 2 plik 3 plik)
2.    Oryginał faktury/rachunku lub kopia faktury/rachunku potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
3.    Opis do faktury/rachunku. (formularz do pobrania - 1 plik 2 plik 3 plik)
4.    Potwierdzenia przelewów należności dla Wykonawcy prac – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
5.    Prolongaty do faktur jeśli zapłata nastąpiła lub nastąpi po upływie płatności faktury – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
6.    Potwierdzenie – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” lub oświadczenie o założeniu konta na cele projektu (z podaniem numeru konta).
7.    Kopia protokołu odbioru technicznego – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. (formularz do pobrania)
8.    Kopia Protokołu odbioru WUOZ - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
9.    Kopia decyzji WUOZ dot. zrealizowanego zadania - potwierdzona „za zgodność
z oryginałem”.
10.    Kopia umowy z Wykonawcą z załącznikami, jeśli tak stanowi treść umowy – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
11.    Dokumenty do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)- kopie potwierdzone „za zgodność
z oryginałem”:
  • wydruk ogłoszenia ze strony internetowej,
  • zapytanie ofertowe z załącznikami,
  • potwierdzenia odbioru ofert przez potencjalnych wykonawców,
  • oferty wykonawców z załącznikami.
  • opis udzielonego zamówienia z załącznikami – kopia ( formularz do pobrania )
12.    Dokumenty dodatkowe: wyjaśnienia, zawiadomienia, oświadczenia (jeśli są).
13.  Oświadczenie o podatku VAT z datą Wniosku o Płatność – oryginał. (formularze do pobrania - umieszczone na stronie pod nazwą Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT dla partnerów projektu)
14.    Kosztorys powykonawczy – kopia.
15.    Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania – oryginał. (formularz do pobrania)

Wzory logotypów do pobrania
Logo RPO czarno-białe
Logo RPO kolor