Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Muzeum Etnograficznemu, położonej w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4-6, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 11/6 o pow. 0,1451 ha, KW nr TO1T/00033090/7. Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 25 stycznia 2014 r.