Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2014. W ramach programu można aplikować o środki PFRON w różnych obszarach:
 
1)  obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej. Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane na sprzęcie zakupionym w ramach projektu (lub wielokrotności tej kwoty w przypadku urządzenia wielostanowiskowego);

2) obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami tego obszaru mogą być zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne. Dofinansowana może zostać część kosztów likwidacji barier do kwoty 150.000,00 zł na projekt;

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekty mogą składać gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy;

4) obszar D - likwidacja barier transportowych.  O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminy, powiaty oraz  spółdzielnie socjalne osób prawnych. Dofinansowana może zostać część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych:
a)    do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych - „mikrobusów”, które w wersji specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b)    do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, „mikrobusów”,
c)    do 250.000,00 zł dla autobusów;
5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie, do kwoty 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób. Wnioskować mogą gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W ramach obszaru dofinansowana może być część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia) do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu;

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach tego obszaru powiaty mogą ubiegać się o dodatkowe środki na finansowanie zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.

W oparciu o Uchwałę Nr 96/2013 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 31 grudnia 2013 r., dofinansowanie mogą otrzymać placówki z takich podregionów, których PKB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% w skali całego kraju. W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 dotyczy to:
  • podregionu bydgosko-toruńskiego – powiat toruński,
  • podregionu grudziądzkiego – powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski oraz miasto Grudziądz,
  • podregionu włocławskiego – powiaty: aleksandrowski, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, włocławski, żniński oraz miasto Włocławek.
Zachęcam Państwa do aplikowania o dodatkowe środki finansowe PFRON, których pozyskanie pomoże przyczynić się m.in. do zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych, zakładów opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej, zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz poprawienia wyposażenia obiektów w sprzęt rehabilitacyjny. Wszelkie działania związane z „Programem wyrównywania różnic między regionami II” wpisują się w ideę wspólnego tworzenia województwa kujawsko-pomorskiego bez barier.

Szczegółowe informacje na temat programu tutaj
 
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych/Departament Spraw Społecznych
 
Toruń, 24.01.2014 r.