Potrzeba i szansa aktywnego życia w wieku senioralnym
 16 grudnia 2013 r. w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy, spotkały się środowiska zainteresowane tworzeniem warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.
 
Uczestnicy konferencji pn.: „Wielowymiarowość aktywności człowieka starszego” próbowali odpowiedzieć na pytania: czy i w jakim zakresie można stymulować aktywność osób starszych, jak zachęcać i uczyć poszukiwania jej nowych wymiarów? Prelegenci skupili się wokół takich zagadnień, jak:
  • jakość i styl życia starszych ludzi;
  • uwarunkowania i możliwości podejmowania różnych form aktywności przez osoby starsze;
  • wielopłaszczyznowość barier i ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym starszej generacji;
  • pomoc formalna i nieformalna na rzecz aktywizowania osób starszych;
  • rola i znaczenie środowiska we wspieraniu aktywności seniorów;
  • postawy i zachowania współczesnego społeczeństwa wobec starszego pokolenia;
  • coaching emerytalny.
Zaproszeni prelegenci poprzez swoje wystąpienia pokazali, że aktywizacja polega na organizowaniu osobom starszym ich czasu wolnego, na pokazaniu aktywnych form wypoczynku oraz organizowaniu warunków do podejmowania wolontariatu. Nie ulega wątpliwości, że aktywizacja seniorów ma ogromne znaczenie, gdyż ma na celu umożliwienie ludziom starszym aktywnego życia w społeczeństwie. jak również umożliwia, przyczynia się do utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz ułatwia przystosowanie się do bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości.  Jednak aktywizacja to nie „wymuszanie”, musi uwzględniać i szanować możliwości, indywidualne preferencje i godność osób w podeszłym wieku.

Wszystkie osoby zgromadzone na konferencji stwierdziły, że to przedsięwzięcie  przyczyniło się do ukazania skali i wymiarów procesu starzenia się społeczeństw, jego skutków i wyzwań, a w szczególności problematyki przygotowania się do starości w kontekście podejmowania aktywności przez osoby starsze.
 
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.