Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Laskowicach przy ul. Długiej 4, gmina Jeżewo, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 111/45 o pow. 0,0631 ha, KW nr BY1S/00044715/8. Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 17 grudnia 2013 r.