Ogłoszenie konkursu ofert nr 2/2014 pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa    w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
 
Załącznik: Regulamin konkursu ofert  nr 2/2014

Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ -  otwarte konkursy ofert – 2014.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Termin składania ofert upływa w dniu 13 stycznia 2014 r.

Oferty należy przesłać  na niżej podany adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Edukacji i Sportu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub złożyć w Biurze Podawczym mieszczącym się na parterze Urzędu Marszałkowskiego pod w/w adresem, a także wyjątkowo w lokalnym Przedstawicielstwie. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub Przedstawicielstwa, a także  data stempla pocztowego.    

Informacji udziela:

Departament Edukacji i Sportu
  • Adam Białek  -   56  646 20 21 wew. 2522, tel. kom. 883 353 688