Dotacje na zabytki
Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w złym stanie technicznym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację wieloletnią (maksymalnie na okres trzech lat) lub jednoroczną.

Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVI/437/12 z dnia 24 września 2012 roku – poniżej tekst ujednolicony

„Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 
Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu (wzór formularza) wraz ze wszystkimi wymienionymi w zasadach załącznikami. Brak, któregokolwiek załącznika powoduje uznanie wniosku za niespełniający wymogi formalne.

UWAGA!!!
Wszyscy beneficjenci składają oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku bez względu ma status prawny właściciela zabytku.

Wnioski należy składać lub nadsyłać pocztą na adres:
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2013 r.
Uwaga: o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wnioski podlegają ocenie według „Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” 
 
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jednoczesnym naborem partnerów do projektu.