Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/10 o powierzchni 0,3324 ha, KW nr BY1B/00125407/2.
Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 8 listopada 2013 r.