12 tysięcy dla organizacji pozarządowych - tryb uproszony
Informujemy, że Departament Zdrowia dysponuje kwotą 12 tysięcy złotych, którą przeznaczono na dotacje dla organizacji prowadzących działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji w trybie uproszczonym. Projekty muszą być zrealizowane w roku 2013 oraz spełniać następujące warunki:
  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  3. w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym
  1. Organizacja składa ofertę do Departamentu Zdrowia na obowiązującym druku wraz z  załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji)  
  2. Następnie oferta jest oceniana przez pracowników departamentu w oparciu o kryteria, które obowiązują w trybie konkursowym.
  3. Oferty rekomendowane do dofinansowania (to jest te, które przekroczyły próg punktowy w ocenie merytorycznej) zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty.
  4. Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Województwa podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.
  5. W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione poniżej wymaganego progu punktowego lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
  6. Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Zarząd Województwa w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl   zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.
Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.
 
Uwaga !  W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.  

Kontakt:
Biuro Programów Profilaktycznych

tel. (56) 62 18 534, (56) 62 18 357 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
WZÓR AKTUALNEJ OFERTY tutaj

Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 24.10.2013