Szkolimy streetworkerów
 Streetworking (pedagogika ulicy, uliczna praca socjalna) to narzędzie pracy społecznej polegające na bezpośrednim docieraniu do osób, które same nie zgłoszą się do instytucji pomocowych.
 
Streetworkerzy docierają do różnych grup znajdujących się w sytuacjach zagrożenia i wykluczenia społecznego, szczególnie:  
 • osób bezdomnych,
 • osób uzależnionych i żyjących z wirusem HIV
 • osób doświadczających procederu prostytucji,
 • kobiet żyjących w związkach przemocowych,
 • osób bezrobotnych, zwłaszcza wywodzących się z marginalizowanych mniejszości etnicznych,
 • osób żyjących z żebractwa,
 • „dzieci ulicy”,
 • „eurosierot”(?), itp.
Ta innowacyjna metoda pomocy osobom zmarginalizowanym uważana jest za jedną z najbardziej efektywnych form wsparcia osób ze środowisk patologicznych. Praca streetworkerów pomaga w poprawie jakości życia, a przede wszystkim w zmianie postaw i sposobu myślenia adresatów pomocy. Ze względu na swoja niezinstytucjonalizowaną formę streetworking często podejmowany jest przez organizacje pozarządowe, szczególnie prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy czy działalność charytatywną.

Departament Spraw Społecznych odpowiadając na potrzeby takich organizacji działających w naszym województwie organizuje w dniach 28-29 października 2013 r. dwudniowe szkolenie Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej. Szkolenie odbędzie się w Toruniu, w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Pl. Teatralnym 2.

Jest to już kolejne szkolenie dla podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, które w tym roku przygotował Departament Spraw Społecznych. O poprzednich szkoleniach i konferencjach można przeczytać:
1.    http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24090&Itemid=434
Procedura Niebieskie Karty - 3 edycje szkolenia dla Przewodniczących Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 15, 22 i 29 kwietnia 2013 r.
2.    Praca z trudnym Przypadkiem – szkolenie dla kuratorów sądowych, 24-25 czerwca 2013 r. http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/podsumowanie-szkolenia-dla-kuratorow,87,l1.html
3.    http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24982&Itemid=434
Wychowanie bez przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – konferencja, 26 września 2013 r.
4.    http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25201&Itemid=1
„Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar” – szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych, 7-9 października 2013 r.
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

1.    Ogólne zagadnienia streetworkingu
 • przegląd szkół pracy socjalnej w przestrzeni ulicy;
 • uporządkowanie podstawowych terminów, m.in.: co to jest interwencja?; podejście wolnościowe "lessai faire"; ukazanie perspektywy horyzontalnej i wertykalnej; spojrzenie orła vs żaby; dlaczego ulica staje się problemem?; co to jest marginalizacja i wykluczenie?
2.    Diagnoza indywidualna i grupowa
 • rozpoznanie predyspozycji i potencjałów przydatnych do pracy streetworkera;
 • formułowanie zadań dla IŚR – indywidualnych ścieżek rozwoju;
 • analiza przeciwieństw, czyli budowanie zespołów partnerskich.
3.    Ćwiczenie kluczowych umiejętności z zakresu
 • przekraczania stereotypów i uprzedzeń;
 • asertywności i empatii;
 • umiejętność oceny sytuacji społecznej;
 • interwencji i wsparcia socjo-psychologicznego.
4.    Analiza przypadków:
 • ulicznicy, czyli kto? („dandys”, „charakterny”, "awanturnik", „cwaniaczek”, „magnes dla problemów”);
 • przemoc w różnych kontekstach relacji interpersonalnych(dom/grupa rówieśnicza/ sąsiedztwo).

Szkolenie przeprowadzi dr hab. Jacek Kurzępa, profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, pedagog, socjolog młodzieży, autor wielu publikacji opisujących dysfunkcyjne i ryzykowne zachowania współczesnej młodzieży. Prof. Kurzępa jest autorem projektu „Falochron” dla miasta Wrocławia dotyczącego zintegrowanej polityki młodzieżowej Miasta (2007/2009) oraz innych działań na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją.

W SWPS prowadzi zajęcia z dziedziny socjologii oraz fakultety z zakresu badań terenowych i problemów młodzieży w aspekcie dewiacji.

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2013