Szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych
 „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar” to kolejne szkolenie organizowane przez Biuro ds. Polityki Rodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy. Tym razem adresatami szkolenia są członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych reprezentujący oświatę i służbę zdrowia.
 
To właśnie te osoby bezpośrednio i na co dzień stykają się z ofiarami przemocy i często od nich zależy zainicjowanie i udzielenie pomocy poszkodowanym osobom. W programie szkolenia prócz części teoretycznej przewidziane są ćwiczenia i warsztaty uwzględniające specyfikę obu służb. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest zadaniem samorządu województwa wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z tej samej ustawy wynika obowiązek opracowania i realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”. Program dostępny jest w serwisie Niebieskiej Linii - na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/3.pdf .
 
Zespół interdyscyplinarny to ciało powołane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, działające na terenie gminy. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Do Zespołu Interdyscyplinarnego powołani zostają przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi jak również (fakultatywnie) prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Szkolenie „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna ofiar”, w wymiarze 24 godzin szkoleniowych, zostanie przeprowadzone w dniach 7-9 października 2013 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej DAGLEZJA w Przysieku. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny szkolenia oraz krótką informacje o osobach szkolących.
 
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Rodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
wrzesień 2013