Terminarz 2015
Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym na 2015 rok:

 • 13-14 czerwca 2015 r.; WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8,
Termin składania dokumentów upływa w dniu  8 maja 2015 r.

 • 20-21 czerwca 2015 r.; WORD Częstochowa, ul. Hallera 1,
 
 • 5-6 września 2015 r.; WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8,
Termin składania dokumentów upływa w dniu  31 lipca 2015 r. (dot. egzaminu w dniu 5-6.09.)
 
 • 12-13 września 2015 r.; WORD Częstochowa, ul. Hallera 1,
 
 • 17-18 października 2015 r.; WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8,
Termin składania dokumentów upływa w dniu  11 września 2015 r. (dot. egzaminu w dniu 17-18.10.)
 
 • 24-25 października 2015 r.; WORD Częstochowa, ul. Hallera 1.
We wszystkich terminach przeprowadzane zostaną egzaminy teoretyczne i praktyczne.

Egzaminy w WORD Warszawa będą przeprowadzone dla osób z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Egzaminy w WORD Częstochowa przeprowadzone będą dla osób z województwa: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, możliwe będzie odstępstwo od przyjętego podziału terytorialnego.

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2013 poz. 78)   na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:
 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
 • dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • dołączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,
 kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.