Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Strzelnie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1138 o powierzchni 0,2793 ha, KW nr BY1M/00027749/5.
Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 21 sierpnia 2013 r.