„Bezpieczeństwo” w projekcie „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”
Bezpieczeństwo” znalazło istotne miejsce zarówno w pracach nad przygotowaniem Strategii jak i w jej zapisach. Zostało ono ujęte w niej jako jeden  z celów strategicznych. Jak zapisano w Strategii: „Ustalenia Strategii rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa mają na celu utrzymanie zdobyczy innych celów strategicznych, dając im stabilne podstawy do dalszego rozwoju i modernizacji”.
 
W kwestii bezpieczeństwa w szczególny sposób zidentyfikowane zostały takie sfery jak: zagrożenie powodziowe, zagrożenie w ruchu drogowym, rozwój systemu monitoringu i ostrzegania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawność służb publicznych odpowiedzialnych za wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Ustalono w omawianym dokumencie  kierunki działań oraz przedsięwzięcia o działaniu kluczowym.
Sprawy bezpieczeństwa w Strategii oprócz odniesienia do nich w  opisie celów strategicznych znalazły odzwierciedlenie również w innych działach, m. in. w obszarach strategicznej interwencji (zagospodarowanie Dolnej Wisły i nowy stopień wodny), ustaleniach Strategii w odniesieniu do wybranych aspektów funkcjonowania województwa (ochrona przeciwpożarowa, transport).
Konsultacje prowadzone na etapie tworzenia zapisów Strategii przyczyniają się do nowego spojrzenia na istotne problemy bezpieczeństwa.
Projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 umieszczony jest na stronie internetowej województwa kujawsko-pomorskiego.
 
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
12 sierpnia 2013 r.