Zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług konsultacyjno-doradczych dla Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w kwestii zmian założeń do projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz – etap I obejmujący odcinek Chełmża - Grudziądz” złożonego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.3. Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.