Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku
Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku
 
Spis treści

Wyciąg z informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1. Wykaz podmiotów gospodarujących nieruchomościami

2. Mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.1. Zbiorcze zestawienie nieruchomości (stan z 31.12.2011 i  31.12.2012 r.)

2.2. Szczegółowa informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31.12.2012 r.
2.2.1. Prawo własności Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.2. Prawo użytkowania wieczystego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.3. Prawo własności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
2.2.4. Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.5. Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat);
2.2.6. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane
w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
2.2.7. Drogi wojewódzkie
2.2.8. Majątek ruchomy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Ograniczone prawa rzeczowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.1. Służebność
3.1.1. Służebności ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3.1.2. Służebności przysługujące Województwu Kujawsko-Pomorskiemu ustanowione
na obcych nieruchomościach.
3.2. Hipoteka
4. Wierzytelności

5. Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.1. Zbycie nieruchomości

5.2. Nabycie nieruchomości

5.3. Dochody z mienia
5.3.1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości;
5.3.2. Dochody z użytkowania wieczystego gruntów;
5.3.3. Dochody z umów najmu i dzierżawy;
5.3.4. Dochody z trwałego zarządu;
5.3.5. Pozostałe dochody.
6. Prawa majątkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach