Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/2, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00092089/5. Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 8 lipca 2013 r.