Postępowanie WZP.272.46.2013
Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN w oparciu o:
Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 
Do pobrania: