Niebieska Linia
Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja  1999   r.   w   sprawie   Programu Profilaktyki     dla    Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon  Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie „Niebieska Linia”,  na który można dzwonić pod bezpłatny numer  0 800 154 030.

Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów,  nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy.

Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog.  Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Pod wskazany numer dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są także spotkania osobiste, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Osoby zainteresowane uzyskaniem więcej informacji na temat Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii”, zapraszamy do zapoznania się z poniższym linkiem:
www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl