Postępowanie WZP.272.28.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013