Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Uchwałą Nr 13/392/13 z dnia 27 marca 2013 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 18/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2013 – tutaj

Zgodnie  z zapisem zawartym w rozdziale VI ust. 9 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 18/2013 - do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Oferent, któremu przyznano dotację  na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:
  • odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Edukacji     i Sportu,  
  • złożyć w formie  pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu nr 18/2013 rozdz. VII.
  • formularze do pobrania ze strony Organizacji Pozarządowych  http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl - otwarte konkursy  ofert – 2013.
  • informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tel. 56 646 20 21.

  • Marcin Brachowski -  tel. 883 353 694 – korekty, umowy
  • Adam Białek – tel. 883 353 688  -  sprawy merytoryczne.

Toruń, 28.03.2013 r.