Nawaryjczycy o budowaniu strategii dla rozwoju
 Eksperci do spraw planowania rozwoju z zaprzyjaźnionego hiszpańskiego regionu Nawarra byli gośćmi zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim dwudniowego (21 i 22 marca) seminarium na temat budowania strategicznych dokumentów planistycznych. Chcemy skorzystać z ich doświadczeń dotyczących systemu wdrażania strategii, także w warunkach gospodarczej dekoniunktury.
 
Ana Ursula Lasheras i Cernin Martinez Yoldi wzięli udział w sesji plenarnej, podczas której mówili na temat stworzonej dla Nawarry strategii „Moderna” (nowoczesna), w tym przede wszystkim założeń dokumentu oraz modelu wdrażania zawartych w nim ustaleń. „Moderna” jest średnio i długookresowym regionalnym planem strategicznym (do 2030 roku), oznaczającym nowy model rozwoju gospodarczego, wdrażany przez rząd Nawarry w partnerstwie z głównymi ekonomicznymi i społecznymi interesariuszami oraz regionalnymi uniwersytetami. Powstawała, podobnie jak budowana obecnie nasza strategia rozwoju województwa, w toku szerokich konsultacji społecznych oraz prac zespołów eksperckich. Nawarra postawiła sobie w niej ambitny cel: znalezienie się wśród dwudziestu europejskich regionów o najwyższym poziomie PKB per capita przy zachowaniu uczciwych zasad dystrybucji bogactwa i zasad zrównoważonego rozwoju, a także w dziesiątce europejskich liderów rozwoju społecznego.   

Nas interesuje przede wszystkim zastosowany przez Hiszpanów model wdrażania. Wnioski z ich doświadczeń chcemy wykorzystać w redagowaniu rozdziału czwartego strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2020+.

Drugi dzień seminarium był dniem rozmów roboczych . Wśród tematów znalazły się między innymi modele finansowania strategii i partycypowania w realizacji polityki prorozwojowej, a także hiszpańskie dobre praktyki w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj też: Pierwsza przymiarka strategii województwa
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.  
Fot. Andrzej Goiński

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
21 marca 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2013 r.