Wyniki konkursu ofert nr 10/2013
Wyniki konkursu ofert nr 10/2013 pn. "Ochrona i promocja zdrowia" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w latach 2013-2015

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/221/13 z dnia 20 lutego 2013 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2013 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia


Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.


Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent:

  • może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Zdrowia. Oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
  • może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (na odpowiednim druku). Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy został określony w Regulaminie konkursu. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia (pokój nr 416) lub przesłać na adres:

Departament Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Do pobrania:Informację wytworzyła: Lidia Ptaszyńska
Data wytworzenia: 21.02.2013 r.