Konkurs ofert nr 16/2013 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 16/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:
„Ochrona zdrowia psychicznego”
 

Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl - otwarte konkursy ofert – 2013.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r., na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zdrowia
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym w holu głównym Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Informację wytworzyła: Lidia Ptaszyńska
Data wytworzenia: 11.12.2012 r.