Konkurs ofert nr 2/2013 pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa    w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

 
Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl     -   otwarte konkursy ofert – 2013.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r., na niżej podany adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Edukacji i Sportu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub osobiście w kancelarii głównej Urzędu Marszałkowskiego pokój 261. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.