Informacja
Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2013 upływa z dniem 20 grudnia 2012 r.  Przypominam, że we wnioskach należy ujmować wyłącznie wyniki zawodników uzyskane w 2012 r. Wnioski należy składać wyłącznie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego p.261 lub przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
 
Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zostały określone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.  znajdującym się pod adresem:
archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18431&Itemid=363

Uwaga
  1. We wnioskach należy uwzględniać jedynie osiągnięcia zawodników wyszczególnione w w/w załączniku do Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Inne nie będą uwzględniane przy ocenie wniosku.
  2. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę będzie brany dzień złożenia lub wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.
  3. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 4 umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów sportowych Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej zobowiązane są do dnia 5 grudnia 2012 r. do przesłania Województwu noty obciążeniowej i zbiorczego rozliczenia dokonanych wypłat stypendiów oraz informacji merytorycznej o procesie szkolenia i uzyskanych osiągnięciach sportowych.  
Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu
Czesław Ficner