Postępowanie WZP.272.68.2012
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla programów ochrony powietrza w oparciu o: „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2011” przedłożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla następujących stref:
a)    Aglomeracji bydgoskiej pod względem:
  • ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja;
  • stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10;
b)    Miasta Torunia pod względem:
  • ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja;
c)    Miasta Włocławka pod względem:
  • ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja.
 
Do pobrania: