Informacja
Informacja o zakończonych konsultacjach społecznych projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”
 
Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 sierpnia 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w sprawie projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji przygotowane zostało sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

Podczas trwania konsultacji społecznych 6 instytucji, zgłosiło łącznie 33 uwagi i opinie do treści projektu programu wojewódzkiego, będącego przedmiotem konsultacji. Wszelkie zgłoszone we wskazanym terminie uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zgodnie z odniesieniem się do nich zostaną wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznego projektu dokumentu pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim instytucjom, które wzięły czynny udział w konsultacjach społecznych, za ich zainteresowanie oraz zaangażowanie w proces konsultacji projektu programu.

Do pobrania:

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
12 września 2012 r.