Informacja
Przypominamy, iż aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym fundacjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
W związku z powyższym zachęcamy zainteresowane podmioty do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków w terminie do 15 sierpnia 2012 r. na formularzu konsultacji, który należy przesłać:
  • pocztą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,
  • pocztą tradycyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego.
 
Program wojewódzki pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” przedstawia uwarunkowania oraz określa główne kierunki i cele działań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa. Okres realizacji programu wynika z komplementarności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Program realizuje w pełnym zakresie postulat Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakładający wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych (Działanie 3.5.2.).

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z jej przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji, wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Niepełnosprawni” w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach programu.

Do pobrania:

oprac. Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych,
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych


Toruń, 01.08.2012 r.