Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
 
Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku


Spis treści

Wyciąg z informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1. Wykaz podmiotów gospodarujących nieruchomościami

2. Mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2.1. Zbiorcze zestawienie nieruchomości (stan z 31.12.2010 i  31.12.2011 r.)

2.2. Szczegółowa informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na 31.12.2011 r.

2.2.1. Prawo własności Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.2. Prawo użytkowania wieczystego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.3. Prawo własności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
2.2.4. Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2.2.5. Prawo użytkowania wieczystego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat);
2.2.6. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
2.2.7. Majątek ruchomy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Ograniczone prawa rzeczowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.1. Służebności
3.1.1. Służebności ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3.1.2. Służebności przysługujące Województwu Kujawsko-Pomorskiemu ustanowione na obcych nieruchomościach.
3.2. Hipoteki

4. Wierzytelności

5. Infrastruktura drogowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6. Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6.1. Zbycie nieruchomości

6.2. Nabycie nieruchomości

6.3.1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości;
6.3.2. Dochody z użytkowania wieczystego gruntów;
6.3.3. Dochody z umów najmu i dzierżawy;
6.3.4. Dochody z trwałego zarządu;
6.3.5. Pozostałe dochody.
7. Prawa majątkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółkach