Postępowanie WZP.272.52.2012
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza, w oparciu o:
1. „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2009” wraz z przedłożonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy aneksem dla następujących stref:
 • a)  miasto Włocławek:
 • stężenie średnie roczne benzenu;
 • stężenie średnie roczne niklu.
2. „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2010” wraz z przedłożonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy aneksem dla następujących stref:
 • a) aglomeracja bydgoska:
 • stężenia średnie roczne arsenu w pyle PM10;
 • b) miasto Toruń:
 • stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM 2,5;
 • c) kujawsko-pomorskiej:
 • stężenie średnie roczne benzenu
 • ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10;
 • stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10;
 • stężenie średnie roczne arsenu w pyle PM10;
 • ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu.
 
Do pobrania: