Projekt INTER-Regio-Rail
 Województwo Kujawsko-Pomorskie jest partnerem projektu „INTER-Regio-Rail - Redukcja barier w dostępie do transportu”. Przedsięwzięcie ma zapewnione finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa. Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej.
 
Jest to prestiżowy projekt, którego partnerami są samorządy i związki samorządów m.in. z Niemiec, Czech, Austrii i Słowenii. Jego celem jest zwiększenie ilości przewozów pasażerskich oraz podniesienie atrakcyjności lokalnego transportu. W ramach projektu pilotażowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego tworzony jest program rozwoju dworców i przystanków kolejowych.

Opracowywana obecnie „Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych” obejmie wszystkie obiekty stacyjne, zarówno te o centralnym znaczeniu dla pasażerów, jak i te położone na planowanych do reaktywacji liniach kolejowych. Analiza ma na celu zinwentaryzować stan wszystkich stacji i przystanków kolejowych w regionie i usystematyzować je według ich potencjału i możliwości powiązania z innymi gałęziami transportu. Dokument będzie służył województwu, samorządom i przewoźnikom do wieloletniego planowania rewitalizacji dworców. Na jego podstawie władze lokalne samodzielnie lub we współpracy z partnerami prywatnymi uzyskają wytyczne, które ułatwią przejmowanie dworców od PKP S.A. i ich modernizację.

Intencją władz Województwa jest aby przyszłe modernizacje były spójne dla całego regionu. Stąd też obok „Analizy…” projekt INTER-Regio-Rail przewiduje stworzenie koncepcji modelowego przystanku kolejowego, który spełniałby wysokie standardy w zakresie dostępności dla pasażerów, a w szczególności dla osób, które mają trudności w poruszaniu się transportem publicznym tj. niepełnosprawnych, niewidomych i głuchych, kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, osób starszych, obcokrajowców czy podróżnych z większym bagażem. Modelowe zagadnienia dotyczące informacji pasażerskiej, integracji różnych form transportu zbiorowego i indywidualnego oraz rozwiązań z zakresu redukcji barier dla osób z dysfunkcjami w poruszaniu się mają być implementowane we wszystkich obiektach dworcowych planowanych do modernizacji na terenie województwa z uwzględnieniem ich odrębności architektonicznej i walorów historycznych.

W przypadku samorządów lokalnych, które zdecydują się przejąć obiekty dworcowe, istnieje realna szansa, że opracowaną przez Województwo koncepcję modelowego dworca mogłyby finansować nie tylko z własnego budżetu ale także ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem zachęcenia samorządów lokalnych do przejmowania i inwestowania w dworce kolejowe, Województwo Kujawsko-Pomorskie przygotowuje plan dla stacji w Tucholi ze względu na korzystne usytuowanie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego, co stwarza warunki do utworzenia regionalnego węzła komunikacyjnego. Władze Gminy są od dłuższego czasu zainteresowane przejęciem budynku i przywróceniu mu dawnej świetności. Tuchola prowadzi zaawansowane rozmowy z PKP S.A. celem nieodpłatnego przekazania obiektu samorządowi.

5 lipca 2012 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło porozumienie z Gminą Tuchola określające zasady współpracy przy realizacji zadania pn. „Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami przyległymi”. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie opracowania, którego efekty będziemy mogli oglądać pod koniec roku. Jest to pierwszy w naszym Województwie przypadek tak ścisłej współpracy Województwa z samorządem lokalnym w zakresie transportu kolejowego, który może być wzorem dla pozostałych gmin.

Opracowanie ma szczegółowo przedstawiać formy rewitalizacji dworca kolejowego, wraz z propozycjami jego zagospodarowania i efektywniejszego wykorzystania wraz z powiązaniem z sąsiadującym przystankiem autobusowym.