Ogłoszenie
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym fundacje i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”, przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 04.07.2012 r.
 
Program wojewódzki pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” przedstawia uwarunkowania oraz określa główne kierunki i cele działań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa. Okres realizacji programu wynika z komplementarności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Program realizuje w pełnym zakresie postulat Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakładający wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych (Działanie 3.5.2.).

Opinie prosimy zgłaszać w terminie od 11 lipca 2012 r. do 15 sierpnia 2012 r. na formularzu konsultacji. Formularz oraz projekt programu dostępne są na stronie internetowej archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Niepełnosprawni” → „Program wojewódzki”. Formularz konsultacji można przesyłać:
  • pocztą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

  • pocztą tradycyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z jej przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji, wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Niepełnosprawni” w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach programu.
 
Do pobrania:
  • Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia wstępnego projektu programu (tutaj), uzasadnienie Uchwały (tutaj)
  • Wstępny projekt programu (tutaj)
  • Formularz konsultacji (tutaj)

oprac. Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych/
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych

Toruń, 10.07.2012 r.