Postępowanie WZP.272.30.2012
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza w oparciu:
1.    o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2009 dla:
a)    miasto Włocławek:
  • stężenie średnie roczne benzenu;
  • stężenie średnie roczne niklu;
b)    kujawsko-pomorskiej:
  • ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu.
2. o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2010 dla:
a)    aglomeracja bydgoska:
  • stężenia średnie roczne arsenu w pyle PM10;
b)    miasto Toruń:
  • stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM 2,5;
c)    kujawsko-pomorskiej:
  • stężenie średnie roczne benzenu
  • ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10;
  • stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10;
  • stężenie średnie roczne arsenu w pyle PM10

 

 Do pobrania: