Wyniki konkursu ofert nr 4/2012
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/212/12 z dnia 1 marca 2012 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 4/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent:
- może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Zdrowia. Oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej.
Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
- może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (na odpowiednim druku). Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy został określony w Regulaminie konkursu. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy;

W przypadku oferty wspólnej warunkiem zawarcia umowy jest również przedstawienie umowy pomiędzy Oferentami określającej zakres ich świadczeń, składających się
na realizację zadania publicznego.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia (pokój nr 416) lub przesłać na adres:

Departament Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 TORUŃ
Dokumenty do pobrania:

Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 02.03.2012