Informacja o przyznanych stypendiach w pierwszym półroczu w 2012
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/136/12 z dnia 14 lutego 2012 r. przyznał stypendia Marszałka Województwa osobom zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na łączną kwotę 81.100 zł
 
Do dokonania oceny wniosków została powołana komisja, która brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/261/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r. i oceniła wszystkie wnioski wg. skali punktowej. Spośród 90 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego 19 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych przez komisję stypendialną. Zostały one rekomendowane Zarządowi Województwa jako najbardziej interesujące i  twórcze projekty artystyczne.