Odszedł Julian Ziemkowski
 Po długiej chorobie 20 lutego 2011 roku odszedł Julian Ziemkowski, emerytowany długoletni dyrektor Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy i zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Julian Ziemkowski całe życie zawodowe związał z planowaniem przestrzennym, pracując przez 40 lat w jednej instytucji i przechodząc w niej drogę od asystenta do dyrektora. Po ukończeniu studiów w 1968 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. Następnie, po jej przekształceniu, pracował w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy, które w roku 2000 weszło w skład Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako oddział w Bydgoszczy. Od roku 1992 był dyrektorem WBPP w Bydgoszczy, a od roku 2000, aż do odejścia na emeryturę w roku 2008, zastępcą dyrektora KPBPPiR we Włocławku.

Dorobek zawodowy Juliana Ziemkowskiego wiąże się przede wszystkim z pracami planistycznymi na rzecz byłego województwa bydgoskiego, początkowo głównie w dziedzinie zagospodarowania turystycznego, później także w opracowaniach regionalnych. Dostrzegano wysoką jakość tych prac – Julian Ziemkowski otrzymał między innymi nagrodę ministerialną za wkład w zagospodarowanie turystyczne województwa. Był głównym projektantem studium zagospodarowania przestrzennego województwa bydgoskiego oraz w latach 90-tych inicjatorem bliskiej współpracy biura w zakresie planowania miejscowego z praktycznie wszystkimi samorządami gminnymi tej części regionu. W okresie tym angażował się także w utworzenie uniwersytetu w Bydgoszczy, kierując fundacją i wydając biuletyny temu poświęcone.

W drugiej połowie lat 90-tych aktywnie zabiegał o utworzenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w kolejnych latach uczestniczył w pracach nad najważniejszymi dokumentami planistycznymi wyznaczającymi kierunki jego rozwoju, strategią rozwoju oraz planem zagospodarowania przestrzennego.

Doświadczenie planistyczne zdobywane podczas pracy w biurze wzbogacał na stażach i praktykach zagranicznych, między innymi w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Austrii i na Węgrzech. Brał także udział we współpracy zagranicznej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie planowania rozwoju z regionami Szwecji, Finlandii i Litwy.

Efekty czterdziestu lat pracy Juliana Ziemkowskiego jeszcze przez długi czas dostrzegane będą w przestrzeni naszego województwa.

Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego


15 marca 2011 r.