Mocna i silna rodzina to kapitał na całe życie.
 Konferencję „Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego i edukacyjnego”, która odbyła się 8 listopada br. zorganizował Departament Spraw Społecznych wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
Konferencję otworzyła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: radny województwa Jan Wadoń, dyrektorzy, kierownicy  i pracownicy wojewódzkich i powiatowych placówek zajmujących się diagnozowaniem problemów współczesnej, polskiej rodziny, organizowaniem i świadczeniem pomocy na rzecz rodzin, poszukiwaniem i rozwijaniem form wsparcia. Poruszane w I i II sesji plenarnej tematy dotyczyły wartości życia rodzinnego, zadań rodziny w polskim prawie, pojęcia odpowiedzialnego rodzicielstwa, roli ojca w kreowaniu klimatu życia rodzinnego. Prof. Barbara Kromolicka z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreśliła cechy rodziny mocnej – „to silna wewnętrznie więź z dużym poczuciem wzajemnej przynależności, rodzina żyjąca w poczuciu bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego, zdolna do wypełniania swych zadań wychowawczych i opiekuńczych, wewnętrznie demokratyczna, otwarta wobec szerszych społeczności”. W części III zaproponowano 4 sesje tematyczne: „Wspólnoty i tradycje rodzinne”; „Rodziny z seniorami”; „Wsparcie rodziny w środowisku”; „Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – możliwości wspomagania rozwoju w rodzinie”. Podczas warsztatów można było zapoznać się z różnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania rodzin oraz z konkretnymi metodami pracy np. „asystent rodziny”. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zgromadziła 180 uczestników, została oceniona bardzo pozytywnie zarówno przez prelegentów jak i słuchaczy.
 
1.  2.  3.