Projekt Partnerski „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego”
 Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego stanowi jeden z priorytetów polityki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2008 r. Sejmik Województwa  przyjął „Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2009-2012”, w którym zawarto opis materialnego dziedzictwa kulturowego regionu, jego diagnozę a także określono kierunki i priorytety działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych. Realizując zapisy wspomnianego dokumentu Województwo przystępuje do realizacji drugiego już projektu, który dzięki zaangażowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.3. Rozwój infrastruktury kultury pozwoli na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych na terenie regionu. Pomysłodawcą i Beneficjentem jest jako Lider  województwo kujawsko-pomorskie. Organizacja całego przedsięwzięcia należy do Urzędu Marszałkowskiego, który podpisał umowy z 83 dysponentami zabytkowych obiektów na realizację w partnerstwie 85 zadań. Beneficjentami Docelowymi są parafie rzymskokatolickie i prawosławne, domy zakonne, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 
Genezą Projektu był fakt, iż poszczególni Beneficjenci nie posiadają wystarczających środków na ochronę konserwatorską swoich obiektów, znajdujących się nierzadko w bardzo złym stanie technicznym. Zły stan zachowania zabytków oznacza nie tylko obniżoną estetykę, ale grozi też dalszym pogłębieniem zniszczeń, a w niektórych przypadkach nawet katastrofą budowlaną. Istotne jest także nadanie nowych funkcji zabytkowym obiektom, takich jak wykorzystywanie ich do prezentacji twórczości artystycznej, aktywności artystycznej, rekreacyjnej nawiązującej do tradycji historycznej. Cel Projektu można sformułować jako zachowanie dziedzictwa z zamiarem jego wielokrotnego użytkowania przez mieszkańców województwa.

Całkowita planowana wartość Projektu wynosi 11 832 197,62 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 102 486,65 zł.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie Projektu Partnerskiego „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego” uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a następnie został wybrany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dofinansowania.
 
Załączniki:
  1. Poradnik dla partnerów
  2. Wytyczne dotyczące zamówień publicznych
  3. Wytyczne dotyczące rozliczania wydatków oraz obowiązków sprawozdawczych