Informacja o przyznanych stypendiach w drugim półroczu w 2011
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/908/11 z dnia 27 lipca 2011 r. przyznał  stypendia Marszałka  Województwa osobom zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na łączną kwotę 36.500 zł
 
Do dokonania oceny wniosków została powołana komisja, która brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/261/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r. i oceniła wszystkie wnioski wg skali punktowej. Spośród 55 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego 12 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych przez komisję stypendialną. Zostały one rekomendowane Zarządowi Województwa jako najbardziej interesujące i  twórcze projekty artystyczne.  
 
Lista osób, którym przyznano stypendia w załączniku .