Informacja
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert nr:
 
6/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej, pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” (Uchwałą Nr 13/188/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.)
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2011 tutaj

7/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej, pn. „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe” (Uchwałą Nr 13/189/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.)
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2011  tutaj

8/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej, pn. „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów” (Uchwałą Nr 13/190/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.)
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2011  tutaj

9/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej, pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” (Uchwałą Nr 13/191/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.)
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2011 tutaj

Zgodnie z zapisami regulaminów otwartych konkursów ofert nr 6/2011, 7/2011, 8/2011 i 9/2011, do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
Oferent, któremu przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana może:
  1. odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Wydział ds. Polityki Prorodzinnej i Profilaktyki Uzależnień Departamentu Spraw Społecznych;
  2. zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania wraz z oświadczeniem o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym KRS-u lub innego złożonego aktu regulującego status prawny podmiotu.
Korekta zakresu rzeczowego i finansowego powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w regulaminach otwartych konkursów ofert (w rozdz. VI ust. 3 pkt.7). Korekta powinna zostać złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy. Umowy na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert nr 6/2011, 7/2011, 8/2011 i 9/2011 będą przygotowywane po uzyskaniu akceptacji korekty przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu). O terminach i miejscu podpisywania umów beneficjenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Do pobrania:
  1. Korekta tutaj
  2. Wzór umowy tutaj
  3. Oświadczenie KRS tutaj
  4. Sprawozdanie tutaj