Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2011 pn. "Ochrona i promocja zdrowia"
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 13/192/11 z dnia 24 lutego 2011 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia”.


Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej od kwoty wnioskowanej, Oferent:
- może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego. Oświadczenie o rezygnacji z dotacji ze środków Województwa należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym powyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
- może zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (na odpowiednim druku). Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy został określony w Regulaminie konkursu. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie i podpisanie umowy;

Warunkiem zawarcia umowy jest również złożenie oświadczenia o zgodności odpisu  Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub dokumentu regulującego status prawny podmiotu jest zgodny ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego (pokój nr 416) lub przesłać na adres:
Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Marszałkowski
Pl. Teatralny 2
87-100 TORUŃ

Dokumenty do pobrania:

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem  umowy udziela:
Pani Joanna Chaberska tel. (056) 62 18 534, (pokój 421),
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Informację wytworzyła i wprowadziła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 28.02.2011