Wprowadzenie Kodeksu Etyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szanowni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego

    Podniesienie poziomu wiedzy i zachowań etycznych pracowników Urzędu jest jednym z istotnych zadań Programu Etycznego wdrażanego w Urzędzie, związanego m. in. z projektem pt. „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended  learning  i studia podyplomowe”.  Bardzo ważnym  elementem realizacji tego programu jest wdrożenie Kodeksu etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego WK-P Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 31.01.2011 r. W najbliższym czasie wydany zostanie informator dotyczący standardów zachowań etycznych pracowników Urzędu, który będzie poszerzał zapisy kodeksu, promował najlepsze wzorce zachowań etycznych pracowników Urzędu wskazując jednocześnie na niebezpieczeństwa zachowań nieetycznych. Od 4. 04. 2011 r. będzie prowadzone   przygotowywane na platformie LMS   szkolenie e-learningowe dotyczące kodeksu etyki.