Wydarzenia z realizacji projektu
Jednym z pierwszych zadań projektu jest wdrożenie systemu mapowania luk kompetencyjnych. System został zainstalowany w Urzędzie i trwa proces jego wdrażania. Wszystkie funkcjonalności programu są dostosowywane do wymagań i uwarunkowań Urzędu. Zasilenie systemu niezbędnymi danymi wymaga wkładu pracy nie tylko ze strony pracowników merytorycznych, ale i szerokiego grona kierowniczego, dla którego program ma być narzędziem do sprawnego i efektywnego  zarządzania podległymi pracownikami. W pełni wdrożony system pozwoli na sprawne zarządzanie kwalifikacjami, kompetencjami i szkoleniami pracowników. Umożliwi także przełożonym dokonywanie w sposób systemowy i powiązany oceny kompetencji pracowników i efektywności ich pracy.
  • Istotne znaczenie w podnoszeniu kwalifikacji urzędników mają  kursy i szkolenia, w tym przygotowywane szkolenia metodą blended learning. Pracownicy Urzędu od kwietnia przyszłego roku uczestniczyć będą w 4 dniowych szkoleniach organizowanych z 12 różnych tematów min. z zakresu prawa cywilnego, KPA, prawa pracy, obsługi klienta, rachunkowości i finansów prowadzonych tę właśnie metodą. W celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń już teraz zainstalowano w Urzędzie Platformę LMS, na której udostępnione będą materiały szkoleniowe, a pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia zostali przeszkoleni z obsługi szkoleń w zintegrowanym z platformą wdrożonym programem mapowania luk kompetencyjnych. Firma COIG wyłoniona w drodze przetargu przygotowuje merytoryczne opracowania szkoleń. Wysokiej jakości specjaliści będą prowadzić 2 dniowe szkolenia warsztatowe, a przez kolejne 2 dni pracownicy na swoich stanowiskach pracy będą uzupełniać i pogłębiać wiedzę z danego tematu w szkoleniu e-learningowym.


  • Poza udziałem w szkoleniach z 12 wcześniej zaplanowanych tematów projekt przewiduje także uczestnictwo pracowników już od stycznia przyszłego roku, w zewnętrznych kursach specjalistycznych. Tematyka kursów będzie zbieżna z zakresem wykonywanych obowiązków, ale jej wybór będzie należał do samego zainteresowanego. Do poszczególnych departamentów zostało już skierowane pismo w sprawie rekrutacji na powyższe kursy.


  • Podniesieniu kwalifikacji urzędników ma służyć także udział osób, w ramach projektu,  w studiach podyplomowych. Kilkudziesięciu urzędników rozpoczęło w październiku i listopadzie b.r. kształcenie na powyższych studiach na kierunkach zgodnych z zakresem wykonywanych obowiązków.


  • Grupa redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej przystąpiła do opisów usług świadczonych w Urzędzie Marszałkowskim. W celu profesjonalnego przygotowania tego zadania redaktorzy otrzymali wykaz 10 punktów, wg których opisy te powinny zostać sporządzone.  W większości departamentów usługi te zostały już opisane i przekazane do redakcji BIP.
 

  • Trwają intensywne prace  w zakresie realizacji zadania dotyczącego wdrożenia kodeksu etycznego w Urzędzie. Grupa ds. kodeksu etycznego wspólnie z firmą  HRP Czerniecka, Jaszczyński z Łodzi opracowała projekt kodeksu etycznego, który został udostępniony pracownikom Urzędu w celu konsultacji i przedstawienia uwag do zaproponowanych treści. Po zebraniu uwag opracowana została ostateczna wersja Kodeksu Etyki, która przygotowana jest do wdrożenia  Zarządzeniem Marszałka WK-P. Wdrożenie Kodeksu jest jednym z elementów programu  ukierunkowanego na wzrost świadomości etycznej pracowników.Małgorzata Franckowska – Kruszewska
Biuro Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”