Zaproszenie
 Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Od wykluczenia do włączenia społecznego”, która odbywać się będzie w dniach 09.-10.12.2010 r. w Auli Wydziały Nauk Pedagogicznych w Toruniu, przy ul. Fredry 6/8.
 
 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

 
wraz z

Rector Magnificus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

zapraszają
do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.

„Od wykluczenia do włączenia społecznego”

która odbędzie się w dniach 09.-10.12.2010 r.
w Auli Wydziału Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Fredry 6/8.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać pod nr tel. 056-656-10-84.
W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.


Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków pomocy społecznej na temat teoretycznych aspektów zjawiska wykluczenia społecznego oraz innowacyjnych i skutecznych doświadczeń w jego eliminowaniu (także finansowanych w ramach funduszy EFS). Nasze rozważania teoretyczne, omówienia wyników badań oraz prezentacje skutecznych praktyk polityki społecznej i pracy socjalnej chcielibyśmy skupić wokół programów realizowanych przez agendy rządowe, samorządy i organizacje pozarządowe na rzecz skutecznego włączenia społecznego. Mamy nadzieję, że nasza konferencja przyczyni się opracowywania i podejmowania kompleksowych działań na rzecz szeroko rozumianego włączenia społecznego.
 
Program ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.
„Od wykluczenia do włączenia społecznego”

Pierwszy dzień obrad: 9 grudnia 2010 (czwartek)

09.30 – 10.00: Rejestracja uczestników konferencji
 
10.00 – 10.15: Oficjalne otwarcie konferencji:
1. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski,
2. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10.15 – 12.15: Sesja plenarna - I część
Moderator: dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK
1.    Roman Bicki, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z perspektywy publicznych jednostek rządowych i samorządowych,
2.    Prof. dr hab. Ryszard Borowicz, UMK: Masowe kształcenie na poziomie wyższym w kontekście bezrobocia,
3.    Dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM: Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
4.    Dr Arkadiusz Karwacki, UMK: Problemy i dylematy polityki aktywnej integracji w Polsce,
5.    Dyskusja.

12.15 – 12.35: Przerwa na kawę

12.35 – 14.15: Sesja plenarna - II część
Moderator: prof. dr hab. Ryszard Borowicz
1.    Dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK: Grupy wsparcia dla rodzin jako forma samopomocy i włączenia społecznego,
2.    Dr Jan Malinowski, UMK: Zintegrowane wsparcie dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań inkluzyjnych,
3.    Dr Jacek Szczepkowski, UMK: Nadzieja i kompetencje klienta jako klucz do integracji społecznej,
4.    Dyskusja.

14.15 – 14.45: Przerwa na obiad

14.45 – 16.00: Prezentacje dobrych praktyk
1.    Robert Witkowski, rzecznik prasowy OISW w Gdańsku: Wolontariat więźniów – dobre praktyki,
2.    Piotr Rachwalski, Prezes Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej „Aktywne Pomorze”:  WESOŁY AUTOBUS – tani i atrakcyjny sposób na ożywienie wiejskiej kultury,
3.    ks. kanonik Grzegorz Bohdan, Brodnickie Centrum Caritas: Mieszkania chronione jako przykład dobrych praktyk,
4.    Grzegorz Kruk, Andrzej Maczassek, Stowarzyszenie „Jestem”: Rola spotkań integracyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie włączania społecznego osób niepełnosprawnych,


Drugi dzień obrad: 10 grudnia 2010 (piątek)

09.30 – 10.00: Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 12.00: Sesja plenarna
Moderator: dr Jan Malinowski
1.    Dr hab. Piotr Kostyło prof. UKW: Ponowoczesna dialektyka pomocy społecznej,
2.    Dr Krystyna Faliszek, UŚ: Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa w projektach systemowych gmin województwa śląskiego,
3.    Dr Dobroniega Trawkowska, UŚ: Modele pracy socjalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Przykład Rudy Śląskiej,
4.    Dyskusja

12.00 – 12.30: Przerwa na kawę

12.30 – 14.00: Prezentacje dobrych praktyk
1.    Honorata Wilk, Magdalena Nowacka, Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”: Starość wartością a nie ostatecznością,
2.    Ewa Taper, Z-ca Dyrektora MOPS w Bydgoszczy: Asystent rodziny – nowa rola pracownika pomocy społecznej,
3.    Lilianna Dyks, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu: Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
4.    Hanna Brzuszczak, Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej: Cykl edukacyjno – warsztatowy dla osób uwikłanych w alkoholizm czy narkomanię bliskiego członka rodziny  - projekt Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej -  jako element ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego,
5.    Zofia Zięba, Prezes spółdzielni socjalnej „Kreatywni”: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zakończenie i podsumowanie obrad